Voorwaarden voor gebruik

Algemene voorwaarden (AV) voor het vakantieverblijf Chalet Sonnenröschen
Verhuurder: André Bratschi & Jane Dewhurst, Pfaffenwis 5, CH-8118 Pfaffhausen

1. Aankomst / Vertrek
Aankomst is mogelijk vanaf 16:00 uur op de eerste dag van het geboekte verblijf. Het chalet moet uiterlijk om 10.00 uur op de dag van vertrek worden verlaten. Bij overschrijding van de vertrektijd met meer dan 30 minuten wordt een extra nacht in rekening gebracht. Andere aankomst- en vertrektijden kunnen individueel met de verhuurder worden overeengekomen. Indien de huurder op de dag van aankomst om middernacht niet verschijnt, wordt het contract na een periode van 24 uur geacht te zijn opgezegd zonder kennisgeving aan de verhuurder. De verhuurder kan dan vrij over het pand beschikken. Een (pro rata) restitutie van de huurprijs wegens vroegtijdig vertrek wordt principieel niet verleend.
 In geval van overnachting door personen die geen familie zijn van de huurder (bezoekers), moet de verhuurder vóór aankomst in kennis worden gesteld van het aantal bezoekers en de duur van het verblijf. De huurkosten kunnen eventueel veranderen.

2. betaling
De betaling van het huurbedrag is verschuldigd binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsdocumenten. Indien de betalingstermijn niet wordt nageleefd, kan de verhuurder zich uit het contract terugtrekken. Het huurcontract wordt pas geldig na ontvangst van de betaling op de rekening van de verhuurder. Niet-betaling wordt beschouwd als een terugtrekking en geeft de huurder het recht de woning opnieuw te verhuren. Het in het huurcontract vermelde totaalbedrag omvat de bijkomende kosten (water, energie, eindschoonmaak) en de servicekosten (beddengoed, badstof en keukendoeken, parkeren, gebruik van de openbare infrastructuur van Tschuggen, toeristenbelasting). Extra diensten zoals brandhout zijn aan te geven via de gastenapp en worden apart gefactureerd.

3. Terugtrekking
De gast kan te allen tijde het contract opzeggen. De intrekking moet schriftelijk gebeuren (brief of e-mail). De datum van ontvangst van uw opzegging telt. Reeds betaalde bedragen worden in rekening gebracht. Een vervangende huurder, die het contract onder bovenstaande voorwaarden aangaat, kan door de gast ter beschikking worden gesteld. Schriftelijke kennisgeving is voldoende. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

- Bij annulering tot 90 dagen voor aankomst wordt het volledige bedrag terugbetaald. De annuleringskosten bedragen 100CHF.
- Bij annulering tot 45 dagen voor aankomst wordt 50% van het totale bedrag terugbetaald.
- Bij annulering na 45 dagen voor aankomst of bij no-show wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
- Boekingsaanpassingen binnen dezelfde prijscategorie zijn gratis.

4. verplichtingen van de huurder
De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed (vakantiewoning, inventaris en buitenvoorzieningen) met zorg te behandelen. Als er tijdens de huur schade aan de vakantiewoning en/of de inventaris ontstaat, is de huurder verplicht dit onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Gebreken en schade die reeds bij aankomst zijn geconstateerd moeten op de dag van aankomst aan de verhuurder worden gemeld, anders is de huurder aansprakelijk voor deze schade. Voor het herstel van schade en gebreken moet een redelijke termijn in acht worden genomen. Dit geldt met name als de reservering minder dan 48 uur voor aankomst wordt gemaakt. Vorderingen die voortvloeien uit klachten die niet onmiddellijk ter plaatse worden gemeld, zijn uitgesloten. Klachten die de verhuurder pas aan het einde van het verblijf of na het verlaten van de vakantiewoning ontvangt, zijn ook uitgesloten van vergoeding. In geval van verstoring van de dienstverlening is de huurder verplicht om binnen het kader van zijn wettelijke verplichting al het redelijke te doen om bij te dragen aan het herstel van de verstoring en om de ontstane schade tot een minimum te beperken. 
 Op de dag van vertrek moeten de persoonlijke bezittingen door de huurder worden verwijderd, het afval moet volgens de voorschriften worden opgeruimd, het serviesgoed moet schoon worden opgeborgen en in de keukenkastjes worden afgewassen. Het pand moet vrij van afval worden achtergelaten. Onderverhuur van de woning door de huurder of overnachting(en) door personen die geen familie zijn van de huurder in de vakantiewoning en/of op het terrein zonder medeweten van de verhuurder is in het algemeen niet toegestaan. Overtredingen leiden tot onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder en de woning moet onmiddellijk worden ontruimd. Indien de huurder persoonlijke eigendommen is vergeten en zich niet meldt, worden de achtergelaten voorwerpen na een opslagperiode van 2 maanden na vertrek vernietigd. Het opladen van e-auto's aan het elektriciteitsnet van het vakantiehuis is ten strengste verboden. De doorsneden van de lijnen zijn hier niet op berekend. Er zijn verschillende e-laadstations in Blatten.

5. Huisdieren zijn in Chalet Sonnenröschen alleen toegestaan na aanmelding bij boeking.

6. aansprakelijkheid
De advertentie is naar beste weten opgesteld. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van overmacht, voor de in het land gebruikelijke stroom- en wateronderbrekingen en voor stormen. Evenzo wordt geen aansprakelijkheid aanvaard in geval van onvoorziene of onvermijdelijke omstandigheden zoals officiële bevelen, plotselinge bouwplaatsen of verstoringen als gevolg van natuurlijke of plaatselijke omstandigheden. De verhuurder helpt echter graag bij het verhelpen van de problemen (voor zover dat mogelijk is).
 Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder voor het gebruik van de ter beschikking gestelde speel- en sporttoestellen is uitgesloten. De aankomst en het vertrek van de huurder is zijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke bezittingen in geval van diefstal of brand. In dit verband ziet de huurder af van elke eis tot schadevergoeding. De huurder is volledig aansprakelijk voor opzettelijke vernieling of beschadiging.

7. slotbepalingen
Foto's en tekst op de website of in de flyer dienen als realistische beschrijving. Een 100% match met het huurobject kan niet worden gegarandeerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan de uitrusting (bijvoorbeeld meubilair) aan te brengen, mits deze van gelijke waarde zijn. Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de economische en juridische bedoelingen van de overeenkomstsluitende partijen zo dicht mogelijk benadert.
 Het Zwitserse recht is van toepassing. De plaats van jurisdictie en uitvoering is de woonplaats van de verhuurder.